Qui som?

L’Associació Mèdica de Catalunya és una entitat associativa i independent de professionals que intervenen en l’exercici de la medicina i de la sanitat pública i privada a Catalunya.

Som una associació oberta, lliure i democràtica, legalment constituïda.  Per tal de guanyar eficàcia i per a preservar millor la seva independència, s’ha constituït com sindicat, acollint-se a la Llei Orgànica 11/1985 de Llibertat Sindical.

Història

L’Associació Mèdica de Catalunya té com a antecedents històrics la defensa, al llarg dels darrers 30 anys, dels interessos de metges i metgesses d’institucions hospitalàries, principalment de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, a través de l’Associació Professional de Facultatius Vall d’Hebron.

Aquesta entitat va impulsar la impugnació del Decret d’integració forçosa i l’obtenció d’una mesura cautelar de paralització de la seva aplicació i la seva posterior anul·lació definitiva per sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. També va defensar els interessos dels i de les homeòpates amb la impugnació del Decret de teràpies naturals i la també obtenció d’una mesura cautelar judicial de suspensió de la seva aplicabilitat.

Tot aquest seguit d’intervencions exitoses en diversos àmbits de la sanitat, i sempre en interès i defensa dels interessos professionals, sumades a d’altres posteriors, van ser la llavor de la creació d’una estructura estable i sòlida de defensa jurídica orientada al personal sanitari.

Amb aquesta voluntat de servei i suport legal professional, un grup de metges i metgesses, amb la participació activa d’un equip d’advocats especialitzats en Dret Sanitari, Dret Administratiu i Dret Laboral, va impulsar l’Associació Mèdica de Catalunya.

La incorporació de nous facultatius a l’entitat, tant de l’estructura de l’atenció primària de salut, com d’institucions hospitalàries de tot Catalunya, ha permès consolidar aquesta associació que vol afrontar amb rigor, transparència i eficàcia els nous reptes, actuals i de futur, derivats de la professió mèdica.

Objectius

El principal objectiu de l’AMC és la defensa dels i de les professionals que la integren davant de situacions que lesionen els seus drets, perjudiquen els pacients i deterioren l’exercici professional.

Missió

Davant del deteriorament progressiu de l’exercici professional, l’entitat té per missió lluitar pels drets laborals del personal sanitari, restablir situacions injustes i retornar el protagonisme a la professió mèdica.

Visió

La nostra visió passa per fomentar un sistema sanitari just, equilibrat i igualitari i garantir una professió digne i un exercici professional amb plenes garanties jurídiques.

Valors

Formen part dels nostres valors la justícia social, la dignitat i la integritat professional.

Estatuts

El treball de l’AMC es regula a través dels seus Estatuts, que es regeixen sota aquests principis bàsics:

  • Defugir de la gratuïtat, en tant que factor que a la llarga opera en perjudici del metge o metgessa a l’hora de garantir la qualitat i dedicació de l’advocat.
  • La necessitat que l’assessoria jurídica de l’Associació Mèdica sigui allò més semblant a una escola jurídica d’un bufet d’advocats de prestigi, estructurant el treball a partir de nivells de responsabilitat diferenciats en funció de l’edat, l’experiència i els coneixements assolits, i amb una constant dedicació a la docència i l’aprenentatge interns com a factors que garanteixen la continuïtat generacional del prestigi assolit.
  • L’experiència que aporta una plena dedicació al món de la sanitat esdevé un instrument cabdal per a la concreció i solució jurídica dels conflictes, encara que des de l’assessoria jurídica de l’Associació Mèdica no entenem l’experiència sense els valors afegits d’una constant dedicació a l’anàlisi de la normativa, a la lectura de la doctrina científica i a l’examen curós de la jurisprudència.
  • Entenem que l’assessoria jurídica de l’Associació Mèdica de Catalunya ha de comptar amb una infraestructura material moderna, amb una excel·lent i completa biblioteca jurídica i amb un sistema informàtic que permeti treballar amb eficàcia i celeritat, sense deixar de banda la necessitat de sostenir fluxos d’informació constants amb les universitats i amb altres assessories jurídiques, bé ho siguin dels Col·legis de Metges, de les societats científiques, d’altres sindicats i associacions, i de les administracions públiques.