Arxius Actualidad

Modificació de la Llei de l’Estatut Marc del personal estatutari per adaptar-lo a les mesures adoptades per corregir l’abús en la temporalitat en l’àmbit de les Administracions Públiques

El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) de data 6 de juliol de 2022 va publicar el Reial Decret Llei 12/2022, de 5 de juliol, pel qual es modifica la Llei de l’Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut (Llei 55/2003, de 16 de desembre) per adaptar-lo a les noves mesures legals dictades recentment per intentar reduir el màxim possible la temporalitat en l’àmbit de les Administracions Públiques i corregir les situacions abusives i fraudulentes que des de fa anys es venien perpetuant de manera generalitzada en matèria d’ocupació pública.

Metges de contingent: mesures cautelars. reingrés provisional en el servei actiu en una plaça amb un règim de dedicació i jornada de 36 hores setmanals.

El Jutjat Contenciós Administratiu núm.1 de Barcelona ha dictat Interlocutòria de data 17 de maig de 2010, per la que acorda atorgar al metges recurrent (membre de l’Associació Mèdica de Catalunya) una mesura cautelar de suspensió de resolució de l’Institut Català de la Salut per la que després d’un reingrés per excedència, va ser obligat a sotmetre’s a un règim de dedicació de 36 hores setmanals.

Jubilació forçosa: l’administració pública de l’institut català de la salut, ha de motivar qualsevol resolució d’autorització o denegació de sol·licitud de permanència en el servei actiu més enllà de l’edat de 65 anys, i conforme a allò que ha de preveure un pla d’ordenació de recursos humans prèviament aprovat i publicat.

El Tribunal Suprem, per Sentència de 10 de març de 2010, dictada en un Recurs de Cassació en interès de la Llei interposat per l’Institut Català de la Salut, ha ratificat plenament la doctrina del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pronunciada a partir de les primeres catorze sentències dictades, totes elles, a data 30 de gener de 2008 (Sunyer, Advocats). Tot i que l’Advocat de l’Estat i el Ministeri Fiscal varen subscriure els motius que sustentaven el recurs de l’ICS, el Tribunal Suprem ha avalat el criteri del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya: el metge té un dret subjectiu a pretendre continuar en el servei actiu més enllà dels 65 anys d’edat, encara que limitat per les previsions d’un Pla d’Ordenació de Recursos Humans que l’Institut Català de la Salut havia d’haver aprovat i publicat prèviament. Tot i els reiterats pronunciaments favorables del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ha estat necessari que hagi estat el Tribunal Suprem el que finalment hagi confirmat la il·legalitat de l’actuació de l’Institut Català de la Salut quan, en el mes de juliol de 2004, va posar en marxa el Pla de Xoc del Departament presentat davant el Parlament de Catalunya a l’inici del mandat de la Consellera Marina Geli.

Jubilació forçosa: mesures cautelars.

El Tribunal Suprem ha confirmat la decisió adoptada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de suspendre cautelarment una resolució de l’Institut Català de la Salut que denegà la sol·licitud del recurrent, Cap de Servei de l’Hospital Trias i Pujol, de romandre en el servei actiu més enllà de l’acompliment dels 65 anys d’edat. El Tribunal Suprem, acull la tesi del recurrent que considerà que la durada previsible del procés judicial podia provocar una pèrdua d’efectivitat d’una eventual sentència favorable (Sunyer, Advocats).

Jubilació parcial del personal estatutari

La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem ha dictat Sentència de data 9 de febrer de 2010, per la que es reconeix el dret del personal estatutari a jubilar-se parcialment a l’empara de l’art.26.4 de la Llei de l’Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut i de l’art.67 de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.