Serveis Jurídics:
 

L’Assessoria Jurídica té un paper fonamental en el sí de l’Associació Mèdica de Catalunya.

Podem afirmar, sense por a equivocar-nos, que al llarg de la història més recent, els metges han sofert les conseqüències d’assessories jurídiques deficitàries i sovint cobertes per advocats amb nivells d’experiència i d’especialització escassos, com fins i tot també, per metges que, dedicats en exclusiva a l’activitat sindical, obtingueren un dia la llicenciatura en Dret.

Això ha obligat sovint a què aquells que s’ho podien permetre, es veiessin obligats a demandar els serveis d’advocats de reconegut prestigi en qualsevol de les branques generals del Dret (Civil, Penal, Laboral, Administratiu, Processal, Fiscal) però amb escassa experiència i coneixements de detall en l’àmbit del Dret mèdic o sanitari.

Des de l’Associació Mèdica de Catalunya, entenem que l’oferiment al metge de serveis d’assessoria jurídica amb nivells òptims de rigor i qualitat jurídiques, no té perquè ser incompatible amb el fet que la seva prestació sigui facilitada des d’una entitat associativa i sindical governada i conformada per metges, més quan l’exercici de la Medicina ha de fer front, avui dia, a elevadíssims nivells de coneixements, especialització i responsabilitat. En aquest sentit és necessari restablir l’equilibri.

En qualsevol cas, partim d’algunes idees bàsiques com són, a grans trets, les següents:

La primera: Consistent a defugir de la gratuïtat, en tant que factor que a la llarga opera en perjudici del metge per les dificultats d’evitar la devaluació de l’interès i dedicació de l’advocat. L’assessoria jurídica té un cost, avaluable en funció del temps de dedicació i de la complexitat jurídica de l’assumpte, encara que la condició de membre de l’Associació Mèdica atorga per sí mateixa el dret a obtenir reduccions percentuals segons les característiques de l’assumpte.

La segona: La necessitat que l’assessoria jurídica de l’Associació Mèdica sigui allò més semblant a una escola jurídica d’un bufet d’advocats de prestigi, estructurant el treball a partir de nivells de responsabilitat diferenciats en funció de l’edat, l’experiència i els coneixements assolits, i amb una constant dedicació a la docència i l’aprenentatge interns com a factors que garanteixen la continuïtat generacional del prestigi assolit.

La tercera: L’experiència que aporta una plena dedicació al món de la sanitat esdevé un instrument cabdal per a la concreció i solució jurídica dels conflictes, encara que des de l’assessoria jurídica de l’Associació Mèdica no entenem l’experiència sense els valors afegits d’una constant dedicació a l’anàlisi de les normes, a la lectura de la doctrina científica, i a l’examen curós de la jurisprudència.

La quarta: Entenem que l’Assessoria Jurídica de l’Associació Mèdica de Catalunya ha de comptar amb una infraestructura material moderna, amb una excel·lent i completa biblioteca jurídica i amb un sistema informàtic que permeti treballar amb eficàcia i celeritat, sense deixar de banda la necessitat de sostenir fluxos d’informació constants amb les universitats i amb altres assessories jurídiques, bé ho siguin dels Col·legis de Metges, de les societats científiques, d’altres sindicats i associacions, i de les administracions públiques. 

El Dret Administratiu i el Dret Laboral, són els àmbits que incideixen més sovint en els conflictes en què el metge es pot trobar immers, i és a partir d’aquestes dues àrees en què s’estructura l’Assessoria Jurídica de l’Associació Mèdica i Facultativa de Catalunya, conformada pels següents professionals:

 

Àrea de Dret Administratiu

Pere Sunyer Bellido                                                                                                                                        Laura Montoro Garcia                                                                                                                                    Andreu Sunyer Bellido                                                                                                                                  

Àrea de Dret Laboral

Vicenç Cantos Guerrero                                                                                                                                Marta Morancho Lluelles