Notícies:
 

 

RETRIBUCIONS ICS: CARRERA PROFESSIONAL: PERÍODE MIR

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat Sentència de data 14 d'octubre de 2010, estimatòria del recurs d'apel·lació interposat per la representació processal de l'Institut Català de la Salut, i per la que es declara la impossibilitat de computar el període de prestació de serveis com a metge intern resident (MIR), als efectes d'accés als diferents nivells de carrera professional.

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 14 d'octubre de 2010.

 

CONCURS-OPOSICIÓ: FORMACIÓ ESPECIALITZADA: BAREMACIÓ

El Tribunal Suprem ha dictat Sentència de data 11 d'octubre de 2010, estimatòria del recurs ordinari de cassació interposat per la recurrent, i per la que es declara el dret de l'actora a què li sigui valorat com a formació especialitzada el títol d'especialista obtingut per una via distinta a la via FIR i, en conseqüència, a obtenir plaça de facultativa especialista en Farmàcia hospitalària en un Hospital de l'Institut Català de la Salut.

Sentència del Tribunal Suprem, d'11 d'octubre de 2010.

 

MESURES CAUTELARS: ICS: JUBILACIÓ FORÇOSA

El Tribunal Suprem ha dictat Sentència de data 25 de febrer de 2010, per la que es confirma la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de suspendre cautelarment la resolució per la que es declarà en situació de jubilació forçosa a un facultatiu que acomplí l'edat de 65 anys amb anterioritat a la publicació del Pla de Recursos Humans de l'any 2008.

Sentència del Tribunal Suprem, de 25 de febrer de 2010.

 

MESURES CAUTELARS: COMPOSICIÓ TRIBUNAL CONCURS OPOSICIÓ: PROVISIÓ DE PLAÇA DE CAP DE SERVEI: DENEGACIÓ

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya denega una petició de mesura cautelar de suspensió d'un concurs oposició que es fonamentava en la il·legalitat dels nomenaments d'alguns membres del tribunal.

Interlocutòria Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 24 de gener de 2011.

 

PRÒRROGA DEL PLA D'ORDENACIÓ DE RECURSOS HUMANS

A data 24 de gener de 2011, ha estat publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de la Salut en sessió realitzada a data 30 de novembre de 2010, pel que es prorroga la vigència del Pla d'Ordenació de Recursos Humans de l'Institut Català de la Salut per un període de sis mesos.

Pròrroga del Pla d'Ordenació de Recursos Humans.

 

AVÍS / JUBILACIONS / ICS

Segons preveu el Pla d'Ordenació de Recursos Humans de l'Institut Català de la Salut -publicat al DOGC núm.5174, de data 16/07/2008-, la seva vigència en quant a les previsions que conté sobre jubilació, es limita a aquells facultatius que haguessin acomplert els 65 anys d'edat dins el període comprés entre les dates de l'1 d'octubre de 2007 i el 30 de setembre de 2010.

Com sigui que fins a data d'avui no ha estat publicada cap mena de resolució d’aprovació d'un nou Pla, o de pròrroga de l'anterior, que entenem que l'ICS ve obligat a autoritzar qualsevol sol·licitud de pròrroga que formulin aquells facultatius que acompleixin els 65 anys d'edat després del dia 1 d'octubre de 2010.

Pla d'Ordenació de Recursos Humans.

 

ACORD DE GOVERN DE DATA 2 DE NOVEMBRE DE 2010, PEL QUAL ES DECLARA D'INTERÈS PÚBLIC QUE EL PERSONAL MÈDIC EXERCEIXI EN UN ALTRE LLOC DE TREBALL DE CARÀCTER ASSISTENCIAL EN EL SECTOR PÚBLIC

A data de dimarts dia 10 de novembre de 2010, ha estat publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l'Acord de Govern de data 2 de novembre de 2010, pel qual es declara d'interès públic que el personal mèdic exerceixi en un altre lloc de treball de caràcter assistencial en el sector públic.

Acord de Govern, de 2 de novembre de 2010.

 

TAULES RETRIBUTIVES DEL PERSONAL ESTATUTARI DE L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT PER A L'ANY 2010

L'Institut Català de la Salut ja ha fet publiques les taules retributives del seu personal per a l'any 2010.

Taules retributives per a l'any 2010.
 

ES PRORROGA EL TERMINI PER A PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ PER ADHERIR-SE A LA IMPUGNACIÓ DE LA RETALLADA DE SOUS

Atès el gran nombre de professionals que en les darreres setmanes s'ha posat en contacte amb l'Associació Mèdica de Catalunya per sol·licitar informació en relació a la impugnació de la reducció de retribucions generada com a conseqüència del Decret Llei 3/2010, de 29 de maig, que la Junta Directiva ha acordat prorrogar el termini per a l'entrega de la documentació necessària per adherir-se a la impugnació de la reducció de retribucions fins al proper dia 31 d'octubre de 2010.

 

PROCLAMACIÓ DE LA NOVA JUNTA DIRECTIVA DE L'ASSOCIACIÓ MÈDICA I FACULTATIVA DE CATALUNYA

A data 17 de setembre de 2010, ha estat elegida pel vot unànime dels membres assistents a la primera Assemblea General de l'Associació Mèdica i Facultativa de Catalunya la primera Junta Directiva de l'entitat, que es compon dels següents membres:

PRESIDENTA: Dra.Sagrario Alia Ramírez.
SECRETÀRIA: Dra.Ana Lafuente Navarro.
TRESORERA: Dra.Esther Fernández Bertolín.
VOCAL PRIMERA: Dra.Candida Lafuente Navarro.
VOCAL SEGON: Dr.Xavier Cano Sanz.

 

DECRET 113/2010, DE 31 D'AGOST, PEL QUAL ES REGULA EL PROCEDIMENT D'INTEGRACIÓ EN LA CONDICIÓ DE PERSONAL ESTATUTARI DE L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT DEL PERSONAL SANITARI DEL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA ADSCRITS ALS SERVEIS SANITARIS PENITENCIARIS I DE JUSTÍCIA JUVENIL.

A data de dijous, 2 de setembre de 2010, ha estat publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el Decret 113/2010, de 31 d'agost, pel qual es regula el procediment d'integració en la condició de personal estatutari de l'Institut Català de la Salut del personal sanitari del Departament de Justícia adscrits als serveis sanitaris penitenciaris i de justícia juvenil.

Decret 113/2010, de 31 d'agost.

 

JUBILACIO ICS: FACULTATIU QUE ACOMPLÍ ELS 65 ANYS D'EDAT ABANS DE LA PUBLICACIÓ DEL PLA D'ORDENACIO DE RECURSOS HUMANS AL DOGC DE 16/07/08. EXTENSIÓ D'EFECTES DE SENTÈNCIA FERMA A SITUACIONS JURIDÍQUES IDÈNTIQUES. PROCEDÈNCIA.

El Jutjat Contenciós Administratiu núm.12 de Barcelona ha dictat Interlocutòria estimatòria de demanda incidental que el recurrent, facultatiu especialista en Pediatria de contingent, interposà amb la pretensió que els efectes d'una sentència anterior i ferma es fessin extensius a la seva persona. La resolució judicial declara la nul.litat de la resolució del Director Gerent de l'Institut Català de la Salut que denegà la petició del metge recurrent de romandre en el servei actiu -tot i la reconeguda manca de pediatres- amb reconeixement del dret a reincorporar-se al servei actiu i amb condemna a l'abonament d'indemnització en la quantia de la diferència entre retribucions deixades de percebre i drets passius de pensió de jubilació.

Interlocutòria Jutjat Contenciós Administratiu núm.12 de Barcelona, de 3 de juny de 2010.

 

MESURA CAUTELAR:  METGES DE CONTINGENT. REINGRÉS PROVISIONAL. SUSPENSIÓ D'ORDRE DE REINGRÉS A PLAÇA AMB RÈGIM DE DEDICACIÓ I JORNADA DISTINTA DE LA PRÒPIA.

El Jutjat Contenciós Administratiu núm.2 de Barcelona ha atorgat al recurrent, i cautelarment fins que es dicti sentència, una mesura de suspensió d'executivitat de resolució que ordenava al recurrent el desenvolupament d'una jornada setmanal de dedicació de 36 hores, quan tot i haver reingressat provisionalment després d'una excedència voluntària és el cert que el seu règim de vinculació originari ho era com a metge de contingent. El criteri del Jutjat segueix així el d'anteriors pronunciaments dels Jutjats Contenciosos Administratius núms.1 i 15.

Interlocutòria Jutjat Contenciós Administratiu núm.2 de Barcelona, de 20 de maig de 2010.

 

DECRET LLEI 3/2010, DE 29 DE MAIG, DE MESURES URGENTS DE CONTENCIÓ DE LA DESPESA I EN MATÈRIA FISCAL PER A LA REDUCCIÓ DEL DÈFICIT PÚBLIC.

A data de dilluns, 31 de maig de 2010, ha estat publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el Decret Llei 3/2010, de 29 de maig, de mesures urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic.

DLl 3/2010, de 29 de maig.

 

REIAL DECRET-LLEI 8/2010, DE 20 DE MAIG, PEL QUAL S'ADOPTEN MESURES EXTRAORDINÀRIES PER A LA REDUCCIÓ DEL DÈFICIT PÚBLIC.

L’anterior Dilluns, 24 de maig de 2010, va ser publicat al Butlletí Oficial de l'Estat, el Reial Decret-Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s'adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic. Aquest reglament, tramitat per via d’urgència, i que després de la seva ratificació pel Congrés dels Diputats assolirà el rang de Llei, preveu entre d’altres mesures, la reducció d’un cinc per cent de les retribucions del personal al servei de les administracions públiques, inclòs el personal estatutari dels serveis de salut.

RDLl 8/2010, de 20 de maig.

 

METGES DE CONTINGENT: MESURES CAUTELARS. REINGRÉS PROVISIONAL EN EL SERVEI ACTIU EN UNA PLAÇA AMB UN RÈGIM DE DEDICACIÓ I JORNADA DE 36 HORES SETMANALS.

El Jutjat Contenciós Administratiu núm.1 de Barcelona ha dictat Interlocutòria de data 17 de maig de 2010, per la que acorda atorgar al metges recurrent (membre de l’Associació Mèdica de Catalunya) una mesura cautelar de suspensió de resolució de l’Institut Català de la Salut per la que després d’un reingrés per excedència, va ser obligat a sotmetre’s a un règim de dedicació de 36 hores setmanals.

Interlocutòria Jutjat Contenciós Administratiu núm.1 de Barcelona, de 17 de maig de 2010.

 

JUBILACIÓ FORÇOSA: L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE L’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT, HA DE MOTIVAR QUALSEVOL RESOLUCIÓ D’AUTORITZACIÓ O DENEGACIÓ DE SOL·LICITUD DE PERMANÈNCIA EN EL SERVEI ACTIU MÉS ENLLÀ DE L’EDAT DE 65 ANYS, I CONFORME A ALLÒ QUE HA DE PREVEURE UN PLA D’ORDENACIÓ DE RECURSOS HUMANS PRÈVIAMENT APROVAT I PUBLICAT.

El Tribunal Suprem, per Sentència de 10 de març de 2010, dictada en un Recurs de Cassació en interès de la Llei interposat per l’Institut Català de la Salut, ha ratificat plenament la doctrina del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pronunciada a partir de les primeres catorze sentències dictades, totes elles, a data 30 de gener de 2008 (Sunyer, Advocats).

Tot i que l’Advocat de l’Estat i el Ministeri Fiscal varen subscriure els motius que sustentaven el recurs de l’ICS, el Tribunal Suprem ha avalat el criteri del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya: el metge té un dret subjectiu a pretendre continuar en el servei actiu més enllà dels 65 anys d’edat, encara que limitat per les previsions d’un Pla d’Ordenació de Recursos Humans que l’Institut Català de la Salut havia d’haver aprovat i publicat prèviament.

Tot i els reiterats pronunciaments favorables del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ha estat necessari que hagi estat el Tribunal Suprem el que finalment hagi confirmat la il·legalitat de l’actuació de l’Institut Català de la Salut quan, en el mes de juliol de 2004, va posar en marxa el Pla de Xoc del Departament presentat davant el Parlament de Catalunya a l’inici del mandat de la Consellera Marina Geli.

Sentència Tribunal Suprem, Sala Contenciosa Administrativa, de 10 de març de 2010.

 

JUBILACIÓ FORÇOSA: MESURES CAUTELARS.

El Tribunal Suprem ha confirmat la decisió adoptada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de suspendre cautelarment una resolució de l’Institut Català de la Salut que denegà la sol·licitud del recurrent, Cap de Servei de l’Hospital Trias i Pujol, de romandre en el servei actiu més enllà de l’acompliment dels 65 anys d’edat. El Tribunal Suprem, acull la tesi del recurrent que considerà que la durada previsible del procés judicial podia provocar una pèrdua d’efectivitat d’una eventual sentència favorable (Sunyer, Advocats).

Sentència Tribunal Suprem, Sala Contenciosa Administrativa, de 25 de febrer de 2010.

 

JUBILACIÓ PARCIAL DEL PERSONAL ESTATUTARI

La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem ha dictat Sentència de data 9 de febrer de 2010, per la que es reconeix el dret del personal estatutari a jubilar-se parcialment a l’empara de l’art.26.4 de la Llei de l’Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut i de l’art.67 de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Sentència Tribunal Suprem, Sala Contenciosa Administrativa, de 9 de febrer de 2010.

 

CARRERA PROFESSIONAL: RECONEIXEMENT DELS SERVEIS PRESTATS A AINSA.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha confirmat que els serveis previs prestats a l’extingida Administració Institucional de la Sanitat Nacional (AINSA) esdevenen computables a efectes de carrera professional (Sunyer, Advocats).

Sentència Tribunal Superior de Justícia, Sala Contenciosa Administrativa, de 10 de juliol de 2009.