NORMATIVA – DRET LABORAL

 LEGISLACIÓ 

- Estatut dels Treballadors (Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març).

- Llei General de la Seguretat Social ( Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny).

- Llei 8/2006, de 5 de juliol, de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.

- Llei 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes.

- Reial Decret 2007/2009, de 23 de desembre, sobre revalorització de les pensions del sistema de la Seguretat Social i d’altres prestacions socials públiques per l’exercici 2010.

CONVENIS

 - Acord de la Comissió Negociadora sobre modificacions al text articulat del VI Conveni Col.lectiu, de 3 de febrer de 2010.

- XXIII Conveni col·lectiu marc per oficines de farmàcia.

- Conveni col·lectiu de treball per al sector d'establiments sanitaris d'hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d'anàlisis clíniques per als anys 2007-2010.

- Conveni col·lectiu de treball per als centres sociosanitaris i/o de salut mental de Catalunya amb activitat concertada amb el Servei Català de la Salud per als anys 2007-2008.

- Conveni col·lectiu de treball d’àmbit de Catalunya per als centres de desenvolupament infantil i atenció precoç, per als anys 2007-2009.

- Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Sant Joan de Déu (serveis de salut mental) per als anys 2006-2008.

- Conveni col·lectiu de treball de l’Hospital Universitari de Sant Joan de Reus, SAM, per als anys 2006-2008.

- Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Hospital Clínic i Provincial de Barcelona i l’Associació Professional del Comitè de Delegats Mèdics per als anys 2005-2008.

- VI Conveni col·lectiu únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya per al periode 2004-2008.

- Conveni col·lectiu de treball dels hospitals de la XHUP i dels centres d’atenció primària concertats per als anys 2005-2008.

- Conveni col·lectiu de treball d’oficines de farmàcia de la província de Barcelona per als anys 2005-2008.

- Conveni col·lectiu de treball de l’Hospital de l’Hospitalet del Consorci Sanitari Integral per als anys 2002-2005.

ACORDS I RESOLUCIONS

 - Acord de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya, relatiu a modificacions al text articulat i taula salarial per a 2008.

- Resolució de 5 de març, per la qual es disposa la inscripció i publicació de la revisió salarial de l’IPC per al 2007 i la revisió salarial per al 2008 del Conveni col·lectiu de treball per als hospitals de la xarxa hospitalària d’utilització pública i dels centres d’atenció primària concertats.

- Acord de revisió salarial per a l’any 2008 del Conveni col·lectiu d’oficines de farmàcia de la província de Barcelona.