NORMATIVA – DRET ADMINISTRATIU

 LEGISLACIÓ

- Decret 113/2010, de 31 d'agost, pel qual es regula el procediment d'integració en la condició de personal estatutari de l'Institut Català de la Salut del personal sanitari del Departament de Justícia adscrits als serveis sanitaris penitenciaris i de justícia juvenil.

- Reial Decret 831/2010, de 25 de juny, de garantia de la qualitat assistencial de la prestació a la interrupció voluntària de l'embaràs.

- Reial Decret 825/2010, de 25 de juny, de desenvolupament parcial de la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs.

- Llei 16/2010, de 3 de juny, de modificació de la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d'informació relativa a la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica.

- Decret Llei 3/2010, de 29 de maig, de mesures urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic.

- Reial Decret-Llei 8/2010, de 20 de maig, pel que s'adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic.

- Llei de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs (Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març).

- Llei de salut pública (Llei 18/2009, de 22 d’octubre).

- Estatuts de l’Institut Català de la Salut (Decret 13/2009, de 3 de febrer).

- Llei de l’Institut Català de la Salut (Llei 8/2007, de 30 de juliol).

- Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (Llei 7/2007, de 12 d’abril).

- Mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (Llei 8/2006, de 5 de juliol).

- Delimitació de les regions sanitàries i dels sectors sanitaris del Servei Català de la Salut (Decret 105/2005, de 31 de maig).

- Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut (Llei 55/2003, de 16 de desembre).

- Llei d’ordenació de les professions sanitàries (Llei 44/2003, de 21 de novembre).

- Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d'informació relativa a la salut i a l'autonomia del pacient, i la documentació clínica.

- Reglament Marc de funcionament dels equips d’atenció primària (Ordre de 6 de maig de 1990).

- Llei General de Sanitat (Llei 14/1986, de 25 d’abril).

- Mesures per a la reforma de l’atenció primària de salut a Catalunya (Decret 84/1985, de 21 de març).

 

ACORDS, INSTRUCCIONS I CIRCULARS

- Acord de Govern, de data 2 de novembre de 2010, pel qual es declara d'interès públic que el personal mèdic exerceixi en una altre lloc de treball de caràcter assistencial en el sector públic.

- Taules retributives del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut per a l'any 2010.

- Taules retributives del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut per a l’any 2009 (imports anuals).

- Taules retributives del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut per a l’any 2009 (imports mensuals).

- Pacte de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat de flexibilització horària dels equips d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut (DOGC núm. 5266, de26 de novembre de 2008).

- Pla d’Ordenació de Recursos Humans de l’Institut Català de la Salut (DOGC núm. 5174, de 16 de juliol de 2008).

- Determinació del procediment de fixació i avaluació d’objectius per a la percepció del complement de productivitat variable (Instrucció 1/2008, de 21 de gener).

- II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (DOGC núm.4788, de 28 de desembre de 2006).

 - Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat de determinació dels imports en concepte d’atenció continuada del personal sanitari dels equips d’atenció primària, del personal facultatiu de serveis jerarquitzats i del personal resident en formació, així com el sistema d’atenció continuada i d’urgències de l’atenció primària de l’ICS, que se’n deriva del canvi de model en atenció primària (DOGC núm.4787, de 27 de desembre de 2006).

- Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de treball del personal de les Institucions sanitàries de l’Institut Català de la Salut (DOGC núm.3972, de 22 de setembre de 2003)