Dades Personals
 

Baixa't aquest arxiu amb pdf.

Cognoms
Nom
NIF
Data de Naixement dd/mm/aaaa
Adreça
CP
Població
Província
Telèfons
Correu Electrònic

Dades Professionals

Especialitat
Centres de Treball
PAGAMENT PER DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
Quota semestral de 40,00 €. Dates d’abonament: juny i desembre.
Entitat
Oficina
D.C.
Nº Compte Corrent
     
      31/10/2008

L’Associació Mèdica i Facultativa de Catalunya els informa que aquestes dades s'incorporaran al fitxer que l’Associació té inscrit en el registre general de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, per a aquells usos permesos per la llei i pels Estatuts de l'entitat. En qualsevol cas, es podran exercir els drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació i d'oposició, mitjançant comunicació escrita a la seu de l’Associació Mèdica i Facultativa de Catalunya (Plaça Narcís Oller, 7, Baixos - 08006 Barcelona). L’Associació Mèdica i Facultativa de Catalunya es responsabilitza que les dades transferides estaran protegides i que seran tractades amb estricta confidencialitat, d'acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.